ALGEMENE VOORWAARDEN
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen Wiesje Procee Tekstschrijver en haar opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.


Definities Artikel 1
1.              “Wiesje Procee Copy & Concept” eenmanszaak, vertegenwoordigd door Wiesje Procee.
2.              De Opdrachtgever: degene die met Wiesje Procee Copy & Concept  (hierna te noemen ‘Wiesje Procee’) de overeenkomst is aangegaan.
3.              De opdracht: het verzoek van Opdrachtgever aan ‘Wiesje Procee’ om tegen betaling werkzaamheden te verrichten.
4.              De overeenkomst: de overeenkomst tussen ‘Wiesje Procee’ en de Opdrachtgever zoals deze is of wordt gesloten.
 
Toepassing en geldigheid van deze algemene voorwaarden Artikel 2

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van ‘Wiesje Procee’ en Opdrachtgever.


Offertes en aanbiedingen Artikel 3


1. Alle offertes en aanbiedingen van ‘Wiesje Procee’ zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn is gesteld. Indien geen termijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding geen recht worden ontleend. Het enkel uitbrengen daarvan verplicht ‘Wiesje Procee’ niet tot het sluiten van een overeenkomst. Als datum van totstandkoming van de overeenkomst zal gelden de datum van de bevestiging door ‘Wiesje Procee’. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn slechts geldig indien ‘Wiesje Procee’ deze schriftelijk heeft bevestigd.


2. ‘Wiesje Procee’ behoudt zich het auteursrecht voor op bij aanbiedingen of offerte verrichte ideeën, gemaakte teksten, strategische/creatieve concepten en ontwerpen. Deze blijven eigendom van ‘Wiesje Procee’. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ‘Wiesje Procee’ mag de Opdrachtgever deze niet kopiëren, aan derden tonen of laten wijzigen.

3. ‘Wiesje Procee’ kan niet aan haar offertes en/of aanbiedingen worden gehouden, indien de Opdrachtgever kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing en/of verschrijving bevat.


4. In geval van een door ‘Wiesje Procee’ gemaakte schatting van het aantal uren op basis van verstrekte info door Opdrachtgever, kan de definitieve factuur afwijken van de offerte, tenzij anders schriftelijk overeengekomen en in het geval van een afgesproken klusprijs.
 
Overeenkomst Artikel 4
1. Behoudens voor zover de overeenkomst tevens de levering van zaken omvat, is de samenwerking tussen de Opdrachtgever en ‘Wiesje Procee’ een overeenkomst van opdracht.


Algemene verplichtingen van partijen Artikel 5
1. ‘Wiesje Procee’ verplicht zich de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.

2. Opdrachtgever en ‘Wiesje Procee’ zullen beiden meewerken aan overeengekomen procedures en zullen elkaar de voor de goede uitvoering van de werkzaamheden benodigde informatie zo spoedig mogelijk, nadat de wederpartij daarom heeft gevraagd ter beschikking stellen. Voorwerpen, materialen en/of gegevens, die de Opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld aan ‘Wiesje Procee’, worden gehouden voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

3. Opdrachtgever en ‘Wiesje Procee’ zullen elkaars belangen noch binnen noch buiten deze overeenkomst onnodig schaden.

4. ‘Wiesje Procee’ verplicht zich alle informatie van vertrouwelijke aard door of namens Opdrachtgever verstrekt geheim te houden.


Duur overeenkomst Artikel 6
1. ‘Wiesje Procee’ heeft het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.

2. Indien door ‘Wiesje Procee’ in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de gewenste faciliteiten. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens noodzakelijk voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan ‘Wiesje Procee’ worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan ‘Wiesje Procee’ zijn verstrekt, heeft ‘Wiesje Procee’ het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

3. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan gebruiker ter beschikking heeft gesteld. ‘Wiesje Procee’ is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat ‘Wiesje Procee’ is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.


Betaling en incassokosten Artikel 7
1. Opdrachtgever dient ‘Wiesje Procee’ te betalen binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door ‘Wiesje Procee’ aan te geven wijze.

2. Indien de Opdrachtgever in verzuim is met de tijdige betaling van een factuur, dan is die alsdan een (handels)rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke (handels)rente verschuldigd is. De (handels)rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

3. Bij gebreke van tijdige betaling is de Opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de rente tevens de gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met rente, met een minimum van € 75,--.

4. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.


Auteursrecht en licentie Artikel 8
1. Op elk werk van ‘Wiesje Procee’ is volgens de Nederlandse wet automatisch het auteursrecht van toepassing.

2. De Opdrachtgever verkrijgt van ‘Wiesje Procee’ een in tijdsduur onbeperkte licentie voor het gebruik van auteursrechtelijke beschermde werken, die door ‘Wiesje Procee’ in de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de Opdrachtgever worden gemaakt, met dien verstande dat de licentie slechts geldt zodra en zolang de Opdrachtgever voldoet aan de financiële verplichtingen, die verband houden met de beschikbaarstelling van het auteursrechtelijk beschermde werk.


3. De in het voorgaande bedoelde licentie geldt uitsluitend voor gebruik van het werk door de Opdrachtgever zelf. Gebruik door derden is niet toegestaan.

4. De in voorgaande bedoelde licentie geldt niet voor het gebruik van werk in een door Opdrachtgever aangepaste vorm. Voor publicatie in aangepaste vorm, dient eerst toestemming gevraagd te worden aan de ‘Wiesje Procee’.


5. Bij elke publicatie dient de Opdrachtgever de naam van ‘Wiesje Procee’ te vermelden in de toegepaste colofon, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.


Aansprakelijkheid Artikel 9
1. ‘Wiesje Procee’ is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat ‘Wiesje Procee’ is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte gegevens.

2. De aansprakelijkheid van ‘Wiesje Procee’ is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
3. ‘Wiesje Procee’ is nooit aansprakelijk voor indirecte schade.

4. ‘Wiesje Procee’ is niet aansprakelijk voor, ongeacht welke schade ook, als gevolg van toerekenbare tekortkomingen van derden die ‘Wiesje Procee’ met toestemming van de Opdrachtgever heeft ingeschakeld.

5. Eventuele aanspraken van de Opdrachtgever als bedoeld in dit artikel dienen binnen 2 maanden nadat de tekortkoming is ontdekt schriftelijk bij ‘Wiesje Procee’ te zijn ingediend.


Vrijwaring Artikel 10
1. De Opdrachtgever vrijwaart ‘Wiesje Procee’ voor alle aanspraken van derden in verband met de uitvoering van de overeenkomst.


Intellectueel eigendom Artikel 11
1. ‘Wiesje Procee’ behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. ‘Wiesje Procee’ heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht. Wiesje Procee behoudt hierbij het recht geschreven teksten voor eigen promotiedoeleinden te gebruiken in haar portfolio.

Geschillen Artikel 12

1. Geschillen tussen Opdrachtgever en ‘Wiesje Procee’ naar aanleiding van de overeenkomst of de uitvoering daarvan worden beslist door de rechter van de woonplaats van de eigenaresse van ‘Wiesje Procee’.

2. Op de overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing.